Kurumlararası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Üniversitemiz Senatosunun 17.07.2017 Tarihli Kararı.

 

                                                                 T.C.

                                              TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
                                                SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 12 TEMMUZ 2017
TOPLANTI SAYISI  : 08

KARAR 21:

Üniversitemiz 2017-2018 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılı için “Yükseköğretim Kuramlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereği yapılacak “Yatay Geçiş Esasları” görüşüldü:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

GEREĞİ YAPILACAK

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARI

GENEL ESASLAR:

1)       Üniversitemiz bünyesindeki önlisans ve lisans programlarına 2017-2018 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren “Kurumlar Arası Yatay Geçiş”in; ilgili yönetmelik gereği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilecek kontenjanlar esas alınarak yapılması,

2)       Başvuruların, programın bulunduğu Dekanlık/Müdürlük tarafından kabul edilmesi, ön değerlendirmenin ilgili Yönetim Kurulu’nca oluşturulan komisyonlar tarafından yapılması,

3)      Öğrencinin; disiplin cezası almamış olması,

4)       Başarısız dersi bulunmaması, (Olimpiyat, Dünya, Avrupa ile uluslararası ve Türkiye Şampiyonalarında ilk üç (3) dereceye giren (takım veya ferdi) sporcu öğrencilerden alttan dersi olmaması şartı aranmaz.

5)       Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Üniversitemiz not dönüşüm tablosunun kullanılması,

6)       Yeterli şartları taşıyan aday olması durumunda kontenjan kadar yedek aday belirlenerek, kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçlarının geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alman puanlara göre sıralanmış biçimde ilgili Dekanlık/Müdürlük tarafından kendi internet sayfasında ilan edilmesi,

 

7)       Bu kapsamda geçiş yapan öğrencilerin yeni durumlarının, kayıt işlemi birimlerce tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 5 (beş) gün içinde yükseköğretim öğrenci veri tabanına (YÖKSİS) işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yazılı olarak bildirilmesine,

 

 

A-) YURT İÇİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÜNİVERSİTEMİZE YAPILACAK YATAY GEÇİŞLERDE

Genel esaslarda yer alan maddeler ile birlikte:

A-l) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az yüz üzerinden 70 olması veya eşdeğeri olması,

A-2) İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb.) programlar için belirlenen başarı sırasının aranması,

A-3) Yatay geçişe esas alman değerlendirme puanı aşağıdaki formülle hesaplanır:

Değerlendirmeye esas puan=(Adaym yerleştiği programdaki Merkezi Yerleştirme Puanı x 0,80) + (Adayın Genel Not Ortalaması x 0,20)

Önlisans Programlarına sınavsız geçiş hakkını kullanarak Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) ile yerleşen ve kayıt yaptıran adayların değerlendirme puanı aşağıdaki formülle hesaplanır.

Değerlendirmeye esas puan=(Adayın Orta Öğretim Başarı Puanı Puanı x 0,80) + (Adayın Genel Not Ortalaması x 0,20)

Puanların eşit olması durumunda Genel Not Ortalaması yüksek olanın önceliği vardır.

A-4) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurumlar arası yatay geçişlerde, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan eşdeğer diploma programlarından başvurma şartı aranır.

B-) YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN ÜNİVERSİTEMİZE YAPILACAK YATAY GEÇİŞLERDE

Genel esaslarda yer alan maddeler ile birlikte:

B-l) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversitemiz ilgili birimleri tarafından kabul edilmesi şartının aranması.

B-2) Yurtdışı yükseköğretim kuramlarından yurtiçindekilere yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu yurtdışındaki programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az yüz üzerinden 70 veya eşdeğeri olması,

B-3) TC. uyruklu öğrencilerin yurtdışındaki yükseköğretim kuramlarından Üniversitemize yatay geçişleri ile ilgili olarak;

-2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrencilerin,

a)       İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp, Mühendislik, Mimarlık Öğretmenlik vb.) programlar için belirlenen başarı sırasının aranması,

b)       Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine,

c)        Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (a) ve (b) maddelerindeki şartları sağlaması gerektiğine,

B-4) 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren QS ile Times dünya sıralamasında ilk 500’e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3. Sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3,4,5. Sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilmesine, önlisans programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilmesine,

B-5) TC. uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden B-3 ile B-4’te yer alan şartların aranmamasına, bu öğrencilerin yatay geçiş başvurusunda bulunabilmeleri için aşağıda yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen eşdeğer sınav puanlarına sahip olmaları gerektiğine,

 

SAT1               : En az 1000 puan,

ACT                : En az 21 puan,

Abitur             : En az 4 puan,

Fransız Bakaloryası : Diploma notu en az 12,

GCE A Level Sertifikası        : En az 2 dersten,

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) : En az 28,

Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)     : En çok 2,

İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)           : En az 70.

mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Bu içerik 21.07.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 2512 kez okundu.